voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden WebCare Nederland.

Door het aangaan van deze overeenkomst verklaart opdrachtgever akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van WebCare Nederland.
De voorwaarden van WebCare Nederland zijn:

 1. WebCare Nederland behoudt zich het recht om tarieven tussentijds te wijzigen, u krijgt minimaal 1 kalendermaand voor datum ingang hiervan bericht.
 2. De overeenkomsten in de vorm van een overeenkomst voor plaatsing op Webcare Nederland wordt voor een periode van 1 jaar afgesloten. Na 1 jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet. Voor de cliënt geldt een opzegtermijn van 45 dagen voor de expiratie van de 1 jaar overeenkomst.
 3. In geval van wanbetaling, betalingsachterstand, contractbreuk of een ander ernstig voorval – zulks ter beoordeling van WebCare Nederland – heeft WebCare Nederland het recht de aan u verleende dienst(en) voor een nader vast te stellen periode of definitief uit te schakelen. Zulks nadat opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
 4. In geval van een betalingsachterstand van 3 (drie) maanden na factuurdatum van de eerst betrekking hebbende maand kan WebCare Nederland een incassobureau inschakelen. De incassokosten incl.. de achterstallige betalingstermijnen verhoogd met de wettelijke rente zullen op de opdrachtgever worden verhaald.
 5. Opdrachtgever verplicht zich te houden aan de internationale wetten.
 6. Alle dienst(en) die WebCare Nederland aan opdrachtgever verleend mag/mogen alleen worden gebruikt voor legale doeleinden en niet in strijd zijn met het Nederlands en/of internationaal recht.
 7. WebCare Nederland neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op zijn/haar account.
 8. Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle informatie die op de server wordt geplaatst. De inhoud en strekking van alle tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend op ras, sekse of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van WebCare Nederland. In geval van bovenvermelde gevallen behoudt WebCare Nederland zich het recht voor om aangeboden tekst onmiddellijk, op eigen initiatief en zonder nadere toelichting van de server te verwijderen. Warez sites, Mp3 sites en/of andere sites met illegale software zijn NIMMER toegestaan.
 9. Gezien het grote aantal knooppunten bij Internet met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden dat de informatie verkregen of verzonden via Internet vrij toegankelijk is. Webcare Nederland kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van confidentiële of geheime informatie.
 10. Opdrachtgever verklaart WebCare Nederland nimmer verantwoordelijk te stellen voor enige claims en of compensatie die voortvloeien uit activiteiten van bovengenoemde. Opdrachtgever verplicht zich WebCare Nederland direct op de hoogte te stellen als opdrachtgever claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van opdrachtgever op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.
 11. Opdrachtgever verklaart WebCare Nederland nimmer verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de server en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. (Vervolg) schade is nimmer verrekenbaar.
 12. Bij WebCare Nederland is het versturen van ongevraagde E-mail niet toegestaan ( zgn. SPAMMEN).
 13. Mocht WebCare Nederland over SPAMMEN klachten van derden ontvangen, dan kan WebCare Nederland zonder vorm van bericht de bestanden van opdrachtgever van zijn server verwijderen. Het abonnementsgeld van de desbetreffende kalendermaand dient door opdrachtgever tot datum van verwijdering te worden voldaan.
 14. Het gebruik van scripts en andere programma’s op de WebCare Nederland servers is toegestaan, mits dit het optimaal functioneren van de servers niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van WebCare Nederland.
 15. Opdrachtgever dient de factuur voor geleverde diensten binnen 14 dagen na factuur datum te hebben voldaan. Mits de opdrachtgever niet binnen bovenstaande termijn heeft betaald, wordt de toegang ontzegt totdat de betaling is voldaan. Hierbij wordt € 25,= administratiekosten in rekening gebracht.
 16. Alle in deze overeenkomst vermelde bedragen zijn exclusief het geldende B.T.W. – tarief
 17. Indien u het contract met WebCare Nederland wilt ontbinden moet dit minimaal 45 dagen van te voren worden ingediend.
 18. Op een met Webcare Nederland gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

27 januari 2004 (versie 2.0)